LPIA biedru naudas apmēri


Izdevniecības gada apgrozījums (‘000 EUR)

Atbilstošā biedru nauda

ceturksnī (EUR)

1 milj. <

512,23

1068 - 1 milj.

341,49

712 - 1068

256,12

427 - 712

170,74

285 - 427

102,45

< 285

68,30

 Spēkā no 2010.gada 2.ceturkšņa.

Maksājumi tiek veikti reizi ceturksnī mēneša laikā pēc rēķina saņemšanas.