Izdrukāts no: http://www.lpia.lv/?id=311
Civillikums. 2352.a.pants

Civillikums CETURTĀ DAĻA Saistību tiesības


II. Tiesība uz atlīdzību no nodarījumiem pret personisko
brīvību, godu, cieņu un pret sieviešu nevainību.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.12.1992. likumu)

II. Tiesība uz atlīdzību no nodarījumiem pret personisko
brīvību, godu, cieņu un pret sieviešu nevainību.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.12.1992. likumu)

2352.1 Katram ir tiesības prasīt tiesas ceļā atsaukt ziņas, kas aizskar viņa godu un cieņu, ja šādu ziņu izplatītājs nepierāda, ka tās atbilst patiesībai.

Ja personas godu un cieņu aizskarošās ziņas izplatītas presē, tad gadījumā, kad tās neatbilst patiesībai, šīs ziņas presē arī jāatsauc. Ja personas godu un cieņu aizskarošās ziņas, kas neatbilst patiesībai, ietvertas dokumentā, šāds dokuments jāapmaina. Citos gadījumos atsaukšanas kārtību nosaka tiesa.

Ja kāds prettiesiski aizskar personas godu un cieņu mutvārdiem, rakstveidā vai ar darbiem, tad viņam jādod atlīdzība (mantiska kompensācija). Atlīdzības apmēru nosaka tiesa.

(1992.gada 22.decembra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.01.2006. likumu)

 

 

 23.07.2019