Izdrukāts no: http://www.lpia.lv/?id=331
Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

15.04.2004 
Rīgā
Noteikumi nr. 308

 


Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā

 

Izdoti saskaņā ar
Biedrību un nodibinājumu likuma
20.panta pirmo daļu

 

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus par ierakstu izdarīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā (turpmāk - reģistrs).

 

2. Valsts nodevas likmes ir šādas:

2.1. biedrības vai nodibinājuma reģistrācija (tajā skaitā pārveidoto bezpeļņas organizāciju uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ierakstīšana reģistrā) - 8 lati;

2.2. statūtu grozījumu reģistrācija - 6 lati;

2.3. ieraksts par biedrības vai nodibinājuma reorganizāciju:

2.3.1. ja pēc reorganizācijas rodas jauna biedrība vai nodibinājums, par katru jaunizveidoto biedrību vai nodibinājumu valsts nodevu maksā šo noteikumu 2.1.apakšpunktā noteiktajā apmērā;

2.3.2. pārējos gadījumos par katru reorganizācijā iesaistīto biedrību vai nodibinājumu - 6 lati;

2.4. citu ierakstu izdarīšana un ierakstu izmaiņas reģistrā par biedrību vai nodibinājumu - 4 lati;

2.5. reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšana - 2 lati.

 

3. Valsts nodevu maksā pirms attiecīgā pieteikuma iesniegšanas un pieteikumam pievieno valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu.

 

4. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

 

5. Valsts nodevu par ierakstu izdarīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā nemaksā:

5.1. ja biedrībā apvienoti invalīdi, bāreņi vai daudzbērnu ģimenes;

5.2. ja biedrības mērķis ir bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizē­šana;

5.3. ja ieraksts ir saistīts ar administratīvo teritoriju pārveidošanu, robežu vai nosaukuma maiņu, kā arī ielas nosaukuma vai ēkas numerācijas maiņu;

5.4. ja ieraksts izdarāms, pamatojoties uz valsts iestādes lēmumu vai tiesas nolēmumu.

 

6. Noteikumu 2.1.apakšpunkts attiecībā uz pārveidotās bezpeļņas organi­zācijas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Emsis

 

Tieslietu ministra vietā – iekšlietu ministrs                    Ē.Jēkabsons

 23.07.2019