Izdrukāts no: http://www.lpia.lv/?id=332
Masu informācijas līdzekļu reģistrācija

Masu informācijas līdzekļi ir avīzes, žurnāli, biļeteni un citi periodiskie izdevumi (iznāk ne retāk kā reizi trīs mēnešos, vienreizējā tirāža pārsniedz 100 eksemplārus), kā arī televīzijas un radio raidījumi, kinohronikas, informācijas aģentūru paziņojumi, audiovizuāli ieraksti, programmas, kas paredzēti publiskai izplatīšanai (likums "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem").

Jauna masu informācijas līdzekļa reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā (UR) iesniedzamie dokumenti:

    1. Rakstveida pieteikums (aizpildāma īpaša pieteikuma veidlapa - tā atrodama UR telpās, kā arī UR interneta mājas lapā www.ur.gov.lv).
    2. Dibinātāja lēmums (sapulces protokols vai izraksts no sapulces protokola).
    3. Izdevēja vai dibinātāja līgums (ja dibinātājs un izdevējs ir viena persona, šāds līgums nav jāiesniedz).
    4. Elektroniskajiem masu informācijas līdzekļiem - atļauja sākt darbību.
    5. Pilnvara konkrētai personai iesniegt pieteikumu par masu informācijas līdzekļa reģistrāciju vai grozījumu reģistrāciju un saņemt reģistrētos dokumentus.
    6. Kvīts par valsts nodevas samaksu.


Uzņēmumu reģistrā iesniedzamie dokumenti, lai reģistrētu grozījumus masu informācijas līdzekļa lietā

    1. Rakstveida pieteikums (aizpildāma īpaša pieteikuma veidlapa - tā atrodama UR telpās, kā arī UR interneta mājas lapā www.ur.gov.lv).
    2. Dibinātāja un izdevēja lēmums (protokols vai izraksts).
    3. Apliecības oriģināls.
    4. Kvīts par valsts nodevas samaksu.


Valsts nodeva:

    1.Par masu informācijas līdzekļa reģistrāciju - Ls 100;

    2. Par grozījumiem masu informācijas līdzekļa reģistrācijas lietā - Ls 10.
Valsts nodeva samaksājama pirms reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas.

Konts valsts nodevas samaksai:
Valsts Kase

Reģ.Nr. 90000050138
Latvijas Banka
Kods: LACBLV2X
Konts: LV84TREL1060190913200


Veidlapas

Pieteikums masu informācijas līdzekļa reģistrēšanai ( 40 kB ) 16. VEIDLAPA
Pieteikums masu informācijas līdzekļa izmaiņu reģistrēšanai ( 55 kB ) 17. VEIDLAPA
Pieteikums masu informācijas līdzekļa izslēgšanai no masu informācijas līdzekļu reģistra (45 kB) 18. VEIDLAPA

Informācija: www.ur.gov.lv19.07.2019